Orienteringskart

Et orienteringskart er et detaljert topografisk kart. Kartet må inneholde det som er tydelig i terrenget for en løper i fart. Det må vise alle detaljer som kan påvirke kartlesing eller veivalg: Terrengformer, stup- og steindetaljer, bunnforhold, framkommelighet/løpbarhet, hovedtyper av arealtilstand, vannsystem, tettbebyggelse og enkelthus, vei- og stisystem og andre ting som er nyttige fra et orienteringssynspunkt.

Orienteringskartene er blitt stadig med detaljerte over tid, noe utsnittene nedenfor av Eidsvoll Orienteringslags kart over Staviåsen viser. Kartutsnittene viser også at kart er ferskvare. Nye veier og hus bygges mens gamle stier og tråkk går ut av bruk og gradvis forsvinner. Hogstmoden skog blir til hogstfelt, som igjen blir til ungskog og til slutt på ny hogstmoden skog. Det er derfor alltid lurt å sjekke når kartet ble utgitt eller revidert.


Karttegn

Orienteringskart fremstilles ved hjelp av spesielle tegn og symboler. Terrengformene tegnes med brun farge og beskriver alt som har med høyder å gjøre. Stup, stein og berggrunn tegnes med svart farge. Vann og myr tegnes med blå farge. Vegetasjon som nedsetter løpbarheten, tegnes med grønn farge. Er det åpne områder, brukes det gul farge. Det brukes ulike farger på kultursymboler.

De viktigst karttegnene for nybegynnere finner du her. Flere karttegn finner du her.

Det internasjonale Orienteringsforbundet (IOF) fastsetter kartnormene som gjelder for orienteringskart i hele verden. IOFs oversikt over kartnormer finnes på https://orienteering.sport/iof/mapping/.

Målestokk og ekvidistanse

Målestokken til et kart forteller oss om forholdet mellom den avstanden vi måler mellom to punkter på et kart og den reell avstand mellom de samme to punktene i terrenget. Et orienteringskart vil typisk ha målestokk 1:10 000. Det betyr at 1 cm på kartet er 10 000 cm i terrenget, eller med andre ord at 1 cm på kartet er 100 meter i terrenget. Målestokkene i orientering varierer mellom 1:4 000 (sprintorientering) og 1:15 000 (langdistanse), men den vanligste målestokken ved orientering i skog er 1:10 000.

Ekvidistansen til et kart er den vertikale høydeforskjellen mellom høydekurvene på kartet. Et orienteringskart vil typisk ha ekvidistanse på 5 meter.