Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

NIF har en samleside med praktisk informasjon om gjennomføring av årsmøte i idrettslag, se Årsmøte (idrettsforbundet.no).


Årsmøtet 2024

Eidsvoll OL avholdt årsmøte 2024 på Skistua 20. mars 2024.

Protokoll årsmøtet 2024

Årsmøtedokumenter:


Årsmøtet 2023

Eidsvoll OL avholdt årsmøtet 2023 på Skistua 8. mars 2023.

Protokoll årsmøtet 2023

Årsmøtedokumenter:


Årsmøtet 2022

Eidsvoll OL avholdt årsmøtet 2022 på Skistua 2. mars 2022.

Protokoll årsmøtet 2022

Årsmøtedokumenter:


Årsmøtet 2021

Eidsvoll OL avholdt årsmøtet 2021 digitalt på plattformen Microsoft Teams 17. mars 2021.

Protokoll årsmøtet 2021

Årsmøtedokumenter:


Årsmøtet 2020

Eidsvoll OL avholdt årsmøtet 2020 på Skistua 29. januar 2020.

Protokoll årsmøtet 2020

Årsmøtedokumenter:


Årsmøtet 2019

Eidsvoll OL avholdt årsmøtet 2019 på Skistua 30. januar 2019.

Protokoll årsmøtet 2019


Årsmøtet 2018

Eidsvoll OL avholdt årsmøtet 2018 på Skistua 27. februar 2018.

Protokoll årsmøtet 2018


Årsmøtet 2017

Eidsvoll OL avholdt årsmøtet 2017 på Skistua 14. februar 2017.

Protokoll årsmøtet 2017


Årsmøtet 2016

Eidsvoll OL avholdt årsmøtet 2016 på Skistua 17. februar 2016.

Protokoll årsmøtet 2016