Styret

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal blant annet:

  • Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
  • Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
  • Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
  • Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
  • Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmerforlanger det.


Styret 2021-2022

TillitsvervNavnE-postMobiltelefon
LederRoar Saxhaugroar.saxhaug@gmail.com481 78 464
NestlederØystein Bieltvedt Skeieoystein.skeie@gmail.com984 76 313
Styremedlem (kasserer)Odd Erik Rommetvedtoer@aaj.no917 50 732
Styremedlem (sekretær)Linda Margrethe Tajelinda.taje@gmail.com920 13 909
StyremedlemGeir Johan Andersengeir.johan.andersen@gmail.com982 52 408
VaramedlemTor Strandtor.strand@omexom.com
934 18 153


Levert av IdrettenOnline