Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

  • Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  • Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
  • Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  • Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
  • Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

NIF har utarbeidet en veileder for kontrollutvalget, se Veileder for kontrollutvalg (idrettsforbundet.no).


Kontrollutvalget 2021-2022

TillitsvervNavnE-postMobiltelefon
MedlemJan Vogt Lorentsen

MedlemAnna Coulter Opsahl

VaramedlemJan Tore Gundersen


Levert av IdrettenOnline